برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید

قرارداد اختیار فروش

قرارداد اختیار فروش

این قرارداد به دارنده حق میدهد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت توافقی در دورة زمانی مشخصی بفروشد. درحالیکه خریدار قرارداد اختیار خرید، به امید افزایش قیمت آن را میخرید، خریدار قرارداد اختیار فروش پیشبینی میکند که قیمت در آینده کاهشخواهد یافت. سرمایه گذاري را در نظر بگیرید که قرارداد اختیار فروش (از نوع اروپایی) 100 سهم شرکت “الف” را با قیمت توافقی 7000 ریال خریداري میکند. فرض کنید که قیمت جاري سهم مزبور 6500 ریال، تاریخ انقضاي قرارداد سه ماه بعد، و قیمت قرارداد براي هر سهم 700 ریال باشد. بنابراین سرمایهگذاري اولیه (براي خرید قرارداد) 70000 ریال است. چون قرارداد اروپایی است، فقط در زمان انقضا قابل اجراست و در صورتیکه قیمت در آن زمان کمتر از 7000 ریال باشد اجرا میشود. فرض کنید قیمت سهم شرکت “الف” در تاریخ انقضا 5500 ریال باشد، سرمایهگذار میتواند براساس قرارداد 100 سهم را با این قیمت بخرد و با قیمت 7000 ریال بفروشد و 150000 ریال ( 1500 ریال براي هر سهم) سود به دست آورد. اگر 70000 ریال سرمایهگذاري اولیه را از این مبلغ کم کنیم. سود خالص سرمایهگذار 80000 ریال خواهد بود. در این راهبرد نیز تضمینی وجود ندارد که سرمایهگذار سود کند. اگر قیمت کالا در زمان انقضا، بیشتر از 7000 ریال باشد، قرارداد اختیار فروش ارزش ندارد و سرمایهگذار مبلغ 70000 ریال سرمایهگذاري اولیه را از دست میدهد. این مثال در جدول زیر خلاصه شده است.

بازدهی قرارداد اختیار خرید براي خریدار
سرمایهگذار قرارداد اختیار فروش 100 سهم شرکت” الف” را خریداري میکند
قیمت توافقی 7000 ریال
قیمت جاري(زمان عقد قرارداد اختیار فروش) 6500 ریال
قیمت خرید قرارداد اختیار فروش براي هر سهم 700 ریال
سرمایه گذار اولیه 100 (ریال) ×700=70000
نتیجه
در زمان انقضاي قرارداد قیمت سهم به 5500 ریال کاهشیافته است. بنابراین سرمایه گذار براساسقرارداد 100 سهم میخرد و با قیمت 7000 ریال میفروشد که مبلغ 150000 ریال( 1500 ریال براي هر سهم) سود میکند با در نظر گرفتن هزینۀ اولیۀ خرید قرارداد، سود خالص به صورت زیر است:

150000 ریال -70000=80000

لطفا امتیاز دهید
ارسال دیدگاه