در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0

قرارداد اختیار فروش

قرارداد اختیار فروش

این قرارداد به دارنده حق میدهد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت توافقی در دورة زمانی مشخصی بفروشد. درحالیکه خریدار قرارداد اختیار خرید، به امید افزایش قیمت آن را میخرید، خریدار قرارداد اختیار فروش پیشبینی میکند که قیمت در آینده کاهشخواهد یافت. سرمایه گذاري را در نظر بگیرید که قرارداد اختیار فروش (از نوع اروپایی) ۱۰۰ سهم شرکت “الف” را با قیمت توافقی ۷۰۰۰ ریال خریداري میکند. فرض کنید که قیمت جاري سهم مزبور ۶۵۰۰ ریال، تاریخ انقضاي قرارداد سه ماه بعد، و قیمت قرارداد براي هر سهم ۷۰۰ ریال باشد. بنابراین سرمایهگذاري اولیه (براي خرید قرارداد) ۷۰۰۰۰ ریال است. چون قرارداد اروپایی است، فقط در زمان انقضا قابل اجراست و در صورتیکه قیمت در آن زمان کمتر از ۷۰۰۰ ریال باشد اجرا میشود. فرض کنید قیمت سهم شرکت “الف” در تاریخ انقضا ۵۵۰۰ ریال باشد، سرمایهگذار میتواند براساس قرارداد ۱۰۰ سهم را با این قیمت بخرد و با قیمت ۷۰۰۰ ریال بفروشد و ۱۵۰۰۰۰ ریال ( ۱۵۰۰ ریال براي هر سهم) سود به دست آورد. اگر ۷۰۰۰۰ ریال سرمایهگذاري اولیه را از این مبلغ کم کنیم. سود خالص سرمایهگذار ۸۰۰۰۰ ریال خواهد بود. در این راهبرد نیز تضمینی وجود ندارد که سرمایهگذار سود کند. اگر قیمت کالا در زمان انقضا، بیشتر از ۷۰۰۰ ریال باشد، قرارداد اختیار فروش ارزش ندارد و سرمایهگذار مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال سرمایهگذاري اولیه را از دست میدهد. این مثال در جدول زیر خلاصه شده است.

بازدهی قرارداد اختیار خرید براي خریدار
سرمایهگذار قرارداد اختیار فروش ۱۰۰ سهم شرکت” الف” را خریداري میکند
قیمت توافقی ۷۰۰۰ ریال
قیمت جاري(زمان عقد قرارداد اختیار فروش) ۶۵۰۰ ریال
قیمت خرید قرارداد اختیار فروش براي هر سهم ۷۰۰ ریال
سرمایه گذار اولیه ۱۰۰ (ریال) ×۷۰۰=۷۰۰۰۰
نتیجه
در زمان انقضاي قرارداد قیمت سهم به ۵۵۰۰ ریال کاهشیافته است. بنابراین سرمایه گذار براساسقرارداد ۱۰۰ سهم میخرد و با قیمت ۷۰۰۰ ریال میفروشد که مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال( ۱۵۰۰ ریال براي هر سهم) سود میکند با در نظر گرفتن هزینۀ اولیۀ خرید قرارداد، سود خالص به صورت زیر است:

۱۵۰۰۰۰ ریال -۷۰۰۰۰=۸۰۰۰۰

لطفا امتیاز دهید
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *