در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
استراتژی خرید اختیار خرید
Long Call
استراتژی فروش اختیار فروش
Short Put
استراتژی اختیار خرید مصنوعی
Synthetic Long Call
استراتژی نامتقارن صعودی اختیار خرید
Bull Call Spreads
استراتژی نامتقارن اختیار فروش صعودی
Bull Put Spread
Bear-Call-Ladder
Bear Call Ladder
Long Synthetic Future
Long Synthetic Future
Collar
Collar
Long Combo
Long Combo
Long Risk Reversal
Long Risk Reversal
Short Call
Short Call
Long Put
Long Put
Covered Put
Covered Put
Bear Call Spread
Bear Call Spread
Bear Put Spread
Bear Put Spread
Bull Put Ladder
Bull Put Ladder
Synthetic-Long Put
Synthetic Long Put
Short Synthetic Future
Short Synthetic Stock
Short Combo
Short Combo
Short Risk Reversal
Short Risk Reversal
Short Straddle
ShortStraddle
Short Strangle
ShortStrangle
Long Call ButterFly
Long Call ButterFly
Long Put ButterFly
Long Put ButterFly
Long Call Condor
Long Put Condor
Long Put Condor
Long Iron Butterfly
Long Iron Butterfly
Long Iron Condor
Long Iron Condor
Short Call Synthetic Straddle
Short Call Synthetic Straddle
Short Put Synthetic Straddle
Short Put Synthetic Straddle
Long Call Calendar
Long Call Calendar
Long Put Calendar
Long Put Calendar
Short Gut
Short Gut
Long Box
Short Box
Short Box
conversion
Conversion
Long Christmas Tree Spread Puts
Long Christmas Tree Spread Puts
Long Christmas Tree Spread With Calls
Long Christmas Tree Spread With Calls
Long Christmas Tree Spread Variation With Calls
Long Christmas Tree Spread Variation With Calls
Bull Call Ladder
Bull Call Ladder
Long Straddle
Long Strangle
Strip
Strap
Strap
Short Call ButterFly
Short Call ButterFly
Short Put Butterfly
Short Put Butterfly
Long Gut
Long Gut
Long Call Ratio Backspreads
Short Call Condor
Short Call Condor
Short Put Condor
Short Put Condor
Short Iron ButterFly
Short Iron ButterFly
Short Iron Condor
Short Christmas Tree Spread With Puts
Short Christmas Tree Spread With Puts
Short Christmas Tree Spread Variation With Calls
Short Christmas Tree Spread Variation With Calls
Short Christmas Tree Spread With Calls
Short Christmas Tree Spread With Calls
Short Christmas Tree Spread Variation With Puts
Short Christmas Tree Spread Variation With Puts
Long-Put-Synthetic-Straddle
Long Put Synthetic Straddle
Long Call Synthetic Straddle
Long Call Synthetic Straddle
Covered Call
Covered Call
Covered-Short-Straddle
Covered Short Straddle
Covered Short Strangle
Covered Short Strangle
Modified Call ButterFly
Modified Call ButterFly
Modified Put ButterFly
Modified Put ButterFly
Ratio-Put-Spread
Ratio Put Spread
Call Diagonal
Call Diagonal
Put Diagonal
Put Diagonal
Short Ratio Call Backspread
Short Ratio Call Spread
5/5 - (27 امتیاز)