در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0

قرارداد اختیار خرید

قرارداد اختیار خرید:

دارندة این نوع اختیار معامله، حق دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت مشخصی – به قیمت توافقی– در دورة زمانی معینی بخرد. در ادامه، دو حالت خرید و فروش قرارداد اختیار خرید در قالب مثال توضیح داده شده است.

حالتی را در نظر بگیرید که سرمایه گذار تصمیم میگیرد که اختیار خرید (از نوع اروپایی) ۱۰۰ ۲ سهم شرکت الف را با قیمت توافقی ۱۰۰۰۰ ریال بابت هر سهم، خریداري کند. فرض کنید قیمت جاري سهم مزبور ۹۸۰۰ ریال، تاریخ انقضاي قرارداد چهار ماه، و قیمت قرارداد اختیار معامله بابت هر سهم ۵۰۰ ریال است. بنابراین سرمایه گذاري اولیه – براي خرید قرارداد – ۵۰۰۰۰ ریال است. اگر قیمت سهم در تاریخ انقضاي قرارداد کمتر از ۱۰۰۰۰ریال باشد، مسلم است سرمایهگذار قرارداد را به اجرا نمیگذارد چون خریدن سهمی که قیمت روز آن کمتر از ۱۰۰۰۰ ریال است با قیمت توافقی ۱۰۰۰۰ ریال بخردانه نیست. در این وضعیت سرمایه گذار میزان سرمایه گذاري اولیۀ خود ( ۵۰۰۰۰ ریال) را از دست میدهد. اما اگر قیمت سهم در تاریخ سررسید بیشتر از ۱۰۰۰۰ ریال باشد، سرمایهگذار قرارداد را به اجرا میگذارد. فرض کنید قیمت سهم به ۱۱۵۰۰ ریال برسد. با اجراي قرارداد سرمایه گذار میتواند ۱۰۰ سهم را با قیمت هر واحد ۱۰۰۰۰ ریال خریداري کند. اگر او در همان زمان سهم خود را در بازار به فروش برساند مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال ( ۱۵۰۰ ریال بابت هر سهم) – بدون در نظر گرفتن هزینه هاي معاملاتی – سود میکند. با در نظر گرفتن هزینۀ اولیۀ خرید قرارداد اختیار معامله سود خالص سرمایه گذار ۱۰۰۰۰۰ ریال است. این مثال در جدول زیر به طور خلاصه ارائه شده است.

بازدهی قرارداد اختیار خرید براي خریدار
سرمایه گذار قرارداد اختیار خرید ۱۰۰ سهم شرکت” الف” را خریداري میکند
قیمت توافقی ۱۰۰۰۰ ریال
قیمت جاري(در زمان عقد قرارداد اختیار خرید) ۹۸۰۰ ریال
قیمت قرارداد اختیار خرید هر سهم ۵۰۰ ریال
هزینۀ اولیۀ سرمایه گذاري ۱۰۰ ریال ×۵۰۰=۵۰۰۰۰
نتیجه
قیمت سهام(در زمان انقضاي قرارداد) ۱۱۵۰۰ ریال
بنابراین، قرارداد به منظور کسب بازدهی زیر به اجرا گذاشته میشود: (۱۱۵۰۰-۱۰۰۰۰)×۱۰۰=۱۵۰۰۰۰
با کم کردن هزینۀ اولیۀ خرید قرارداد اختیار خرید، بازدهی خالص ۱۰۰۰۰۰ ریال است: ۱۵۰۰۰۰ ریال -۵۰۰۰۰=۱۰۰۰۰۰

 

نکته : قراردادهاي اختیار معامله از نظر سررسید به دو نوع آمریکایی و اروپایی تقسیم میشوند. اختیار معاملۀ آمریکایی قراردادي است که از هنگام عقد قرارداد تا سررسید آن، قابل اجراست. یعنی در طول دورة قرارداد هر وقت که خریدار بخواهد میتواند آن را به اجرا بگذارد. حال آنکه اختیار معاملۀ اروپایی فقط در سررسید یا دورة کوتاهی که به مثابه دورة سررسید در نظر گرفته میشود قابل اجراست و خریدار فقط در دورة سررسید میتواند آن را به اجرا بگذارد.

لطفا امتیاز دهید
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *