برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید

قرارداد اختیار خرید

قرارداد اختیار خرید:

دارندة این نوع اختیار معامله، حق دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت مشخصی – به قیمت توافقی– در دورة زمانی معینی بخرد. در ادامه، دو حالت خرید و فروش قرارداد اختیار خرید در قالب مثال توضیح داده شده است.

حالتی را در نظر بگیرید که سرمایه گذار تصمیم میگیرد که اختیار خرید (از نوع اروپایی) 100 2 سهم شرکت الف را با قیمت توافقی 10000 ریال بابت هر سهم، خریداري کند. فرض کنید قیمت جاري سهم مزبور 9800 ریال، تاریخ انقضاي قرارداد چهار ماه، و قیمت قرارداد اختیار معامله بابت هر سهم 500 ریال است. بنابراین سرمایه گذاري اولیه – براي خرید قرارداد – 50000 ریال است. اگر قیمت سهم در تاریخ انقضاي قرارداد کمتر از 10000ریال باشد، مسلم است سرمایهگذار قرارداد را به اجرا نمیگذارد چون خریدن سهمی که قیمت روز آن کمتر از 10000 ریال است با قیمت توافقی 10000 ریال بخردانه نیست. در این وضعیت سرمایه گذار میزان سرمایه گذاري اولیۀ خود ( 50000 ریال) را از دست میدهد. اما اگر قیمت سهم در تاریخ سررسید بیشتر از 10000 ریال باشد، سرمایهگذار قرارداد را به اجرا میگذارد. فرض کنید قیمت سهم به 11500 ریال برسد. با اجراي قرارداد سرمایه گذار میتواند 100 سهم را با قیمت هر واحد 10000 ریال خریداري کند. اگر او در همان زمان سهم خود را در بازار به فروش برساند مبلغ 150000 ریال ( 1500 ریال بابت هر سهم) – بدون در نظر گرفتن هزینه هاي معاملاتی – سود میکند. با در نظر گرفتن هزینۀ اولیۀ خرید قرارداد اختیار معامله سود خالص سرمایه گذار 100000 ریال است. این مثال در جدول زیر به طور خلاصه ارائه شده است.

بازدهی قرارداد اختیار خرید براي خریدار
سرمایه گذار قرارداد اختیار خرید 100 سهم شرکت” الف” را خریداري میکند
قیمت توافقی 10000 ریال
قیمت جاري(در زمان عقد قرارداد اختیار خرید) 9800 ریال
قیمت قرارداد اختیار خرید هر سهم 500 ریال
هزینۀ اولیۀ سرمایه گذاري 100 ریال ×500=50000
نتیجه
قیمت سهام(در زمان انقضاي قرارداد) 11500 ریال
بنابراین، قرارداد به منظور کسب بازدهی زیر به اجرا گذاشته میشود: (11500-10000)×100=150000
با کم کردن هزینۀ اولیۀ خرید قرارداد اختیار خرید، بازدهی خالص 100000 ریال است: 150000 ریال -50000=100000

 

نکته : قراردادهاي اختیار معامله از نظر سررسید به دو نوع آمریکایی و اروپایی تقسیم میشوند. اختیار معاملۀ آمریکایی قراردادي است که از هنگام عقد قرارداد تا سررسید آن، قابل اجراست. یعنی در طول دورة قرارداد هر وقت که خریدار بخواهد میتواند آن را به اجرا بگذارد. حال آنکه اختیار معاملۀ اروپایی فقط در سررسید یا دورة کوتاهی که به مثابه دورة سررسید در نظر گرفته میشود قابل اجراست و خریدار فقط در دورة سررسید میتواند آن را به اجرا بگذارد.

لطفا امتیاز دهید
ارسال دیدگاه