برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید
محتوای آموزش جامع آپشن
Covered-Short-Straddle

استراتژی Covered Short Straddle

استراتژی Covered Short Straddle استراتژی Covered Short Straddle : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله تشکیل شده است.اختیار خرید، به خریدار این حق ...
CoveredCall

استراتژی Covered Call

استراتژی Covered Call استراتژی Covered Call : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله تشکیل شده است.اختیار خرید، به خریدار این حق را می‌دهد ...
Long Call Synthetic Straddle

استراتژی Long Call Synthetic Straddle

استراتژی Long Call Synthetic Straddle استراتژی Long Call Synthetic Straddle : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله تشکیل شده است.اختیار خرید، به خریدار ...
Long-Put-Synthetic-Straddle

استراتژی Long Put Synthetic Straddle

استراتژی Long Put Synthetic Straddle استراتژی Long Put Synthetic Straddle : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله تشکیل شده است.اختیار خرید، به خریدار ...
Short Christmas Tree Spread With Calls

استراتژی Short Christmas Tree Spread With Calls

استراتژی Short Christmas Tree Spread With Calls استراتژی Short Christmas Tree Spread With Calls : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله تشکیل شده ...
Short Christmas Tree Spread Variation With Calls

استراتژی Short Christmas Tree Spread Variation With Calls

استراتژی Short Christmas Tree Spread Variation With Calls استراتژی Short Christmas Tree Spread Variation With Calls : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله ...
Short Christmas Tree Spread Variation With Puts

استراتژی Short Christmas Tree Spread Variation With Puts

استراتژی Short Christmas Tree Spread Variation With Puts استراتژی Short Christmas Tree Spread Variation With Puts : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله ...
Short Christmas Tree Spread With Puts

استراتژی Short Christmas Tree Spread With Puts

استراتژی Short Christmas Tree Spread With Puts استراتژی Short Christmas Tree Spread With Puts : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله تشکیل شده ...
Long Iron Condor

استراتژی Short Iron Condor

استراتژی Short Iron Condor استراتژی Short Iron Condor : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله تشکیل شده است.اختیار خرید، به خریدار این حق ...

استراتژی Short Put Condor

استراتژی Short Put Condor استراتژی Short Put Condor : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله تشکیل شده است.اختیار خرید، به خریدار این حق ...
1 2 3 4 11