در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای Short Risk Reversal
Short Combo

استراتژی Short Risk Reversal

استراتژی Short Risk Reversal بازار هدف استراتژی Short Risk Reversal: نزولی   نام انگلیسی: Short Risk Reversal   روش اجرا: فروش اختیار خرید در زیان خرید اختیار فروش بی تفاوت دارایی پایه یکسان تاریخ سررسید یکسان   منطق معامله: پیش ...