در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای Long Iron Condor
Long Iron Condor

استراتژی Long Iron Condor

استراتژی Long Iron Condor بازار هدف استراتژی کرکس آهنین : رنج   نام انگلیسی: Long Iron Condor   روش اجرا: خرید یک اختیار فروش در زیان با اعمال A فروش یک اختیار فروش درزیان با اعمال B فروش یک اختیار ...