در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای Long Combo
Bear Call Spread

استراتژی Bear Call Spread

استراتژی نامتقارن اختیار خرید نزولی بازار هدف استراتژی نامتقارن اختیار خرید نزولی: نزولی   نام انگلیسی: Bear Call Spread   روش اجرا: فروش اختیار خرید در سود خرید اختیار خرید در زیان دارایی پایه یکسان تاریخ سررسید یکسان   منطق ...
Covered Put

استراتژی Covered Put

استراتژی کاوردپوت بازار هدف استراتژی کاوردپوت: نزولی رنج   نام انگلیسی: Covered Put   روش اجرا: فروش دارایی پایه فروش اختیار فروش در زیان   منطق معامله: پیش بینی بازار نزولی است و هدف معامله گر کسب پرمیوم اختیار فروش ...
Long Combo

استراتژی Long Combo

استراتژی خرید ترکیبی بازار هدف استراتژی خرید ترکیبی: صعودی   نام انگلیسی: Long Combo   روش اجرا: فروش اختیار فروش در زیان خرید اختیار خرید در زیان دارایی پایه یکسان تاریخ سررسید یکسان   منطق معامله: پیش بینی بازار صعودی ...