در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای Long Christmas Tree Spread Puts
Long Christmas Tree Spread Puts

استراتژی Long Christmas Tree Spread Puts

استراتژی Long Christmas Tree Spread Puts بازار هدف استراتژی خرید درخت کریسمس با اختیار فروش: رنج   نام انگلیسی: Long Christmas Tree Spread Puts   روش اجرا: خرید دو اختیار فروش با اعمال A فروش سه اختیار فروش با اعمال ...