در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای Bull Call Spreads
استراتژی نامتقارن صعودی اختیار خرید

استراتژی Bull Call Spreads

استراتژی نامتقارن اختیارخرید صعودی بازار هدف استراتژی نامتقارن اختیار خرید صعودی: صعودی   نام انگلیسی: Bull Call Spreads   روش اجرا: خریداری اختیار خرید در سود فروش اختیار خرید در زیان دارایی پایه یکسان تاریخ سررسید یکسان   منطق معامله: ...