در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای نامتقارن اختیارفروش صعودی
استراتژی نامتقارن اختیار فروش صعودی

استراتژی Bull Put Spreads

استراتژی نامتقارن اختیارفروش صعودی بازار هدف استراتژی نامتقارن اختیار فروش صعودی: صعودی   نام انگلیسی: Bull Put Spreads   روش اجرا: خریداری اختیار فروش در زیان فروش اختیار فروش در سود دارایی پایه یکسان تاریخ سررسید یکسان   منطق معامله: ...