در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی Short Christmas Tree Spread Variation With Puts
Short Christmas Tree Spread Variation With Puts

استراتژی Short Christmas Tree Spread Variation With Puts

استراتژی Short Christmas Tree Spread Variation With Puts استراتژی Short Christmas Tree Spread Variation With Puts : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله ...