در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی Short Christmas Tree Spread Variation With Calls
Short Christmas Tree Spread Variation With Calls

استراتژی Short Christmas Tree Spread Variation With Calls

استراتژی Short Christmas Tree Spread Variation With Calls استراتژی Short Christmas Tree Spread Variation With Calls : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله ...