در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی Short Call Synthetic Straddle

استراتژی Short Call Synthetic Straddle

استراتژی Short Call Synthetic Straddle بازار هدف استراتژی استرادل مصنوعی اختیارخرید: رنج   نام انگلیسی: Short Call Synthetic Straddle   روش اجرا: خرید دارایی پایه فروش دو اختیار خرید بی تفاوت   منطق معامله: پیش بینی بازار رنج است و ...