در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی Short Box
Short Box

استراتژی Short Box

استراتژی Short Box بازار هدف استراتژی فروش جعبه ای: رنج   نام انگلیسی: Short Box   روش اجرا: فروش اختیار خرید درسود با اعمال A خرید اختیار خرید در زیان با اعمال B خرید اختیار خرید در زیان با اعمال ...