در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی Long Risk Reversal
Long Risk Reversal

استراتژی Long Risk Reversal

استراتژی اختیار خرید با ریسک اصلاح بازار هدف استراتژی اختیار خرید با ریسک اصلاح: صعودی   نام انگلیسی: Long Risk Reversal   روش اجرا: فروش اختیار فروش در زیان خرید اختیار خرید بی تفاوت دارایی پایه یکسان تاریخ سررسید یکسان ...