در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی Long Put Condor
Long Put Condor

استراتژی Long Put Condor

استراتژی Long Put Condor بازار هدف استراتژی کرکس اختیار فروش : رنج   نام انگلیسی: Long Put Condor   روش اجرا: خرید یک اختیار فروش در زیان با اعمال A فروش یک اختیار فروش درزیان با اعمال B فروش یک ...