در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی Long Put ButterFly
Long Put ButterFly

استراتژی Long Put ButterFly

استراتژی Long Put ButterFly بازار هدف استراتژی پروانه ای اختیار فروش: رنج   نام انگلیسی: Long Put ButterFly   روش اجرا: خرید یک اختیار فروش در سود فروش دو اختیار فروش بی تفاوت خرید  یک اختیار فروش در زیان سهم ...