در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی Long Iron Butterfly
Long Iron Butterfly

استراتژی Long Iron Butterfly

استراتژی Long Iron Butterfly بازار هدف استراتژی پروانه ای آهنین : رنج   نام انگلیسی: Long Iron Butterfly   روش اجرا: خرید یک اختیار فروش در زیان با اعمال A فروش یک اختیار فروش بی تفاوت با اعمال B فروش ...