در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی Long Call Condor

استراتژی Long Call Condor

استراتژی Long Call Condor بازار هدف استراتژی کرکس اختیار خرید : رنج   نام انگلیسی: Long Call Condor   روش اجرا: خرید یک اختیار خرید در سود با اعمال A فروش یک اختیار خرید درسود با اعمال B فروش یک ...