در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی Long Call Calendar
Long Call Calendar

استراتژی Long Call Calendar

استراتژی Long Call Calendar بازار هدف استراتژی اختیارخرید تقویمی: رنج   نام انگلیسی: Long Call Calendar   روش اجرا: فروش اختیار خرید بی تفاوت با سررسید نزدیک خرید اختیار خرید بی تفاوت با سررسید دور دارایی پایه یکسان قیمت اعمال ...