در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی Long Call ButterFly
Long Call ButterFly

استراتژی Long Call ButterFly

استراتژی Long Call ButterFly بازار هدف استراتژی پروانه ای اختیار خرید: رنج   نام انگلیسی: Long Call ButterFly   روش اجرا: خرید یک اختیار خرید در سود فروش دو اختیار خرید بی تفاوت خرید  یک اختیار خرید در زیان سهم ...