در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی Long Box
Long Box

استراتژی Long Box

استراتژی Long Box بازار هدف استراتژی Long Box: رنج   نام انگلیسی: Long Box   روش اجرا: خرید اختیار خرید درسود با اعمال A فروش اختیار خرید در زیان با اعمال B فروش اختیار خرید در زیان با اعمال A ...