در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی Bull Call Ladder
Bull-Call-Ladder

استراتژی Bull Call Ladder

استراتژی Bull Call Ladder بازار هدف استراتژی نردبانی با اختیار خرید: رنج   نام انگلیسی: Bull Call Ladder   روش اجرا: خرید اختیار خرید با اعمال A فروش اختیار خرید با اعمال B فروش اختیار خرید با اعمال C A-B ...