برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید
محتوای استراتژی پروانه ای
Modified Put ButterFly

استراتژی Modified Put ButterFly

استراتژی Modified Put ButterFly استراتژی Modified Put ButterFly : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله تشکیل شده است.اختیار خرید، به خریدار این حق ...
Modified Call ButterFly

استراتژی Modified Call ButterFly

استراتژی Modified Call ButterFly استراتژی Modified Call ButterFly : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله تشکیل شده است.اختیار خرید، به خریدار این حق ...
Short Put Butterfly

استراتژی Short Put Butterfly

استراتژی Short Put Butterfly استراتژی Short Put Butterfly : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله تشکیل شده است.اختیار خرید، به خریدار این حق ...
Short Call ButterFly

استراتژی Short Call ButterFly

استراتژی Short Call ButterFly استراتژی Short Call ButterFly : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله تشکیل شده است.اختیار خرید، به خریدار این حق ...
Long Put ButterFly

استراتژی Long Put ButterFly

استراتژی Long Put ButterFly بازار هدف استراتژی پروانه ای اختیار فروش: رنج   نام انگلیسی: Long Put ButterFly   روش اجرا: خرید یک اختیار فروش در سود فروش دو اختیار فروش بی تفاوت خرید  یک اختیار فروش در زیان سهم ...
Long Call ButterFly

استراتژی Long Call ButterFly

استراتژی Long Call ButterFly بازار هدف استراتژی پروانه ای اختیار خرید: رنج   نام انگلیسی: Long Call ButterFly   روش اجرا: خرید یک اختیار خرید در سود فروش دو اختیار خرید بی تفاوت خرید  یک اختیار خرید در زیان سهم ...