در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
محتوای استراتژی نردبانی صعودی اختیارخرید
Bear-Call-Ladder

استراتژی Bear Call Ladder

استراتژی نردبانی صعودی اختیارخرید بازار هدف استراتژی نردبانی صعودی اختیارخرید : صعودی نزولی   نام انگلیسی: Bear Call Ladder   روش اجرا: فروش اختیار اختیار خرید در سود خریداری اختیار خرید بی تفاوت خریداری اختیار خرید در زیان دارایی پایه یکسان ...