برای دریافت مشاوره با کارشناسان و آموزش مناسب ، با شماره 09177062806 تماس بگیرید
محتوای آموزش اختیار سهام
Bull-Call-Ladder

استراتژی Bull Call Ladder

استراتژی Bull Call Ladder بازار هدف استراتژی نردبانی با اختیار خرید: رنج   نام انگلیسی: Bull Call Ladder   روش اجرا: خرید اختیار خرید با اعمال A فروش اختیار خرید با اعمال B فروش اختیار خرید با اعمال C A-B ...
Long Christmas Tree Spread Puts

استراتژی Long Christmas Tree Spread Puts

استراتژی Long Christmas Tree Spread Puts بازار هدف استراتژی خرید درخت کریسمس با اختیار فروش: رنج   نام انگلیسی: Long Christmas Tree Spread Puts   روش اجرا: خرید دو اختیار فروش با اعمال A فروش سه اختیار فروش با اعمال ...
Long Christmas Tree Spread Variation With Calls

استراتژی Long Christmas Tree Spread Variation With Calls

استراتژی Long Christmas Tree Spread Variation With Calls بازار هدف استراتژی خرید درخت کریسمس: رنج   نام انگلیسی: Long Christmas Tree Spread Variation With Calls   روش اجرا: خرید دو اختیار خرید با اعمال A فروش سه اختیار خرید با ...
Long Christmas Tree Spread With Calls

استراتژی Long Christmas Tree Spread With Calls

استراتژی Long Christmas Tree Spread With Calls بازار هدف استراتژی خرید درخت کریسمس: رنج   نام انگلیسی: Long Christmas Tree Spread With Calls   روش اجرا: خرید یک اختیار خرید با اعمال A اعمال B را معامله نکنید فروش سه ...
conversion

استراتژی Conversion

استراتژی Conversion بازار هدف استراتژی تبدیل: رنج   نام انگلیسی: Conversion   روش اجرا: فروش اختیار خرید بی تفاوت خرید اختیار فروش بی تفاوت خرید دارایی پایه دارایی پایه یکسان سررسید یکسان   منطق معامله: پیش بینی بازار رنج است ...
Short Box

استراتژی Short Box

استراتژی Short Box بازار هدف استراتژی فروش جعبه ای: رنج   نام انگلیسی: Short Box   روش اجرا: فروش اختیار خرید درسود با اعمال A خرید اختیار خرید در زیان با اعمال B خرید اختیار خرید در زیان با اعمال ...
Long Box

استراتژی Long Box

استراتژی Long Box بازار هدف استراتژی Long Box: رنج   نام انگلیسی: Long Box   روش اجرا: خرید اختیار خرید درسود با اعمال A فروش اختیار خرید در زیان با اعمال B فروش اختیار خرید در زیان با اعمال A ...
Short Gut

استراتژی Short Gut

استراتژی Short Gut بازار هدف استراتژی Short Gut: رنج   نام انگلیسی: Short Gut   روش اجرا: فروش اختیار خرید درسود با سررسید نزدیک فروش اختیار فروش درسود دارایی پایه یکسان سررسید یکسان   منطق معامله: پیش بینی بازار رنج ...
Long Put Calendar

استراتژی Long Put Calendar

استراتژی Long Put Calendar بازار هدف استراتژی اختیارفروش تقویمی: رنج   نام انگلیسی: Long Put Calendar   روش اجرا: فروش اختیار فروش بی تفاوت با سررسید نزدیک خرید اختیار فروش بی تفاوت با سررسید دور دارایی پایه یکسان قیمت اعمال ...
Long Call Calendar

استراتژی Long Call Calendar

استراتژی Long Call Calendar بازار هدف استراتژی اختیارخرید تقویمی: رنج   نام انگلیسی: Long Call Calendar   روش اجرا: فروش اختیار خرید بی تفاوت با سررسید نزدیک خرید اختیار خرید بی تفاوت با سررسید دور دارایی پایه یکسان قیمت اعمال ...
1 2 3 4 5 6 15