در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0

نوسانگیری در اختیار معامله

نوسانگیری در اختیار معامله را بر روز قراردادها انجام می دهیم

به عبارت دیگر قراردادهای اختیار را خرید و فروش می کنیم

 

در اختیار معامله می توان در صعود و یا نزول بازار نوسانگیری کرد و سود بدست آورد.

 

تعدادی از فیلم های آموزشی نوسانگیری درلینک زیر آمده است.

 

ورود به صفحه آموزشی

5/5 - (1 امتیاز)