در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0

سر به سری در اختیار معامله

سر به سری در اختیار معامله

 

سر به سری در اختیار معامله در اختیار مفاهیم بسیار مهمی وجود دارد که یکی از آن مفاهیم سر به سری است.

این شاخص محاسبه می کند که با توجه به قیمت سهم پایه و پریمیوم پرداخت شده،سهم پایه به چه میزان باید رشد نماید تا هزینه پرداختی بابت خرید قرارداد(پریمیوم) جبران گردد.

1/5 - (1 امتیاز)