ضرایب پوشش ریسک

محاسبه ضرایب پوشش ریسک دلتا و گاما

دلتا نرخ تغییر ارزش اختیار نسبت به تغییر در قیمت دارایی پایه است. یک معاملهگر که نسبت به یک سهام خاص خوشبین است، ممکن است در عوض خرید دارایی پایه، نسبت به خرید اختیار خرید آن دارایی پایه اقدام نماید. اگر قیمت سهام به میزان 1 دلار افزایش یابد، انتظار میرود که معاملهگر در اختیار خرید سود ببرد، ولی به چه میزان؟ براي پاسخ به این سوال، معاملهگر باید دلتاي اختیار را مدنظر قرار دهد.

گاما تغییرات دلتا را اندازه گیری می کند و تعیین می کند که قیمت آپشن با توجه به حرکت یک نقطه در دارایی پایه، چقدر تغییر می کند.
دلتا با تغییرات دارایی پایه کاهش یا افزایش پیدا می کند در حالی که گاما یک ثابت است که میزان تغییرات دلتا را اندازه گیری می کند.

 

کال پوت آپشن