اهرم آپشن

محاسبه اهرم ، اهرم با دلتا ، اهرم بلک شولز.

اهرم : از تقسیم قیمت سهم پایه بر پرمیموم بدست می آید.

اهرم با دلتا : دقیقترین اهرم در آپشن را از این طریق بدست می آید.و با در نظر گرفتن دلتا و زمان باقی مانده تا سر رسید بدست می آید.

اهرم بلک شولز : درصورتی که بجای پرمیموم(کمترین قیمت سفارش فروش) قیمت بلک شولز(منصفانه) را قرار دهیم این اهرم بدست می آید.این آیتم نیز با در نظر گرفتن دلتا و زمان باقی مانده تا سررسید محاسبه شده است.

اهرم اختیار معامله

کال پوت آپشن