دیده بان اختیار معامله

کاهش ریسک با اختیار معامله

از قراردادهای اختیار معامله می توان برای به حداقل رساندن خطر از طریق استراتژی های پوشش دهی استفاده کرد.

پوشش ریسک در اختیار معامله روش های متنوعی دارد و شما با در نظر گرفتن روند بازار می توانید سود های مناسبی کسب کنید.

یکی از روش های موجود استراتژی استرادل است که بازار چه صعودی باشد و چه نزولی شما در سود قرار خواهید گرفت.

استرادل
استرادل
کال پوت آپشن