آموزش اختیار معامله

مفاهیم اولیه اختیار معامله

اختیار معامله چیست؟


 

اختیار خرید چیست؟


 

اختیار فروش چیست؟


 

مفروضات و مفاهیم قرداد اختیار معامله


 

خرید اختیار خرید چیست؟


 

رسم نمودار سود و زیان موقعیت خرید اختیار خرید.


 

فروش اختیار خرید چیست؟


 

رسم نمودار سود و زیان موقعیت فروش اختیار خرید.


 

خرید اختیار فروش چیست؟


 

رسم نمودار سود و زیان موقعیت خرید اختیار فروش.


 

فروش اختیار فروش چیست ؟


 

رسم نمودار سود و زیان موقعیت فروش اختیار فروش.


 

بستن قرارداد اختیار معامله و خروج از بازار


 

وضعیت بازدهی اختیار معامله


 

انتخاب اختیار به دید اعمال


 

اهرم و تاثیر آن در معامله


 

استراتژی بلیط بخت آزمایی


 

استراتژی اختلاف قیمت صعودی با اختیار خرید


 

استراتژی خرید سهم پایه و فروش اختیار خرید (covered call)


 

استراتژی لانگ استرادل


 

آربیتراژ اختیار معامله


 

نوسانگیری در هنگام ریزش بازار


 

آموزش چرتکه دیده بان اختیار معامله


 

آموزش ماشین حساب اختیار معامله


 

آموزش سامانه صحرا

کال پوت آپشن