آموزش پیشرفته اختیار معامله

آموزش اختیار معامله سطح پیشرفته

در این سطح شما با استراتژی های موجود آشنا می شوید

سطح پیشرفته- استراتژی های معاملاتی با استفاده از قراردادهای اختیار معامله

 • مقدمه
 • استراتژی های  همگن
 • اختلاف قيمتی  Vertical Spread
 • استراتژی اختلاف قيمتی صعودی  Bull Spread
 • اختلاف قيمتی صعودی با اختيار خرید  Bull Call Spread
 • اختلاف قيمتی صعودی با اختيار فروش  Bull Put Spread
 • استراتژی اختلاف قيمتی نزولی   Bear Spread
 • اختلاف قيمتی نزولی با اختيار خرید   Bear Call Spread
 • استراتژی های  پروانه ای  ButterFly Spreads
 • استراتژی خرید پروانه ای با اختيار خرید  Long Call ButterFly
 • استراتژی خرید پروانه ای با اختيار فروش   Long Put ButterFly
 • استراتژی فروش پروانه ای با اختيار خرید   Short Call ButterFly
 • استراتژی فروش پروانه ای با اختيار فروش   Short Put ButterFly
 • استراتژی های  کندری  Condor Spread
 • استراتژی خرید کندری با اختيار خرید  Long Call Condor
 • استراتژی خرید کندری با اختيار فروش   Long Call Condor
 • استراتژی های  فروش کندری   Short Condor Spread
 • استراتژی فروش کندری با اختيار خرید  Short Call Condor
 • استراتژی فروش کندری با اختيار فروش   Short Put Condor
 • استراتژی های  اختلاف زمانی
 • اثر ارزش زمانی
 • استراتژی خرید اختلاف زمانی با اختيار خرید    Long Call Calendar Spread
 • استراتژی خرید اختلاف زمانی با اختيار فروش   Long PutCalendar Spread
 • استراتژی های  اختلاف زمانی و قيمتی (قطری)
 • استراتژی قطری با اختيار خرید
 • استراتژی قطری با اختيار فروش   Put Diagonal Spread
 • استراتژی های  ناهمگن
 • استراتژی استرادل
 • استراتژی خرید استرادل
 • استراتژی فروش استرادل
 • استراتژی استرانگل
 • استراتژی خرید استرانگل
 • استراتژی فروش استرانگل
 • استراتژی های خرید سهم به همراه آپشن Stock And Option Strategies
 • Protective Put
 • Covered Write
 • Long Stock + Short Straddle
 • Long Stock + Short Strangle
 • Long Stock + Ratio Call Spread
 • Long Stock + Collar
کال پوت آپشن